Term index / Přehled pojmů
Přehled pojmů

English

Terminologie FPV užívá řady anglických termínů a zkratek. Tabulka poskytuje stručné vysvětlení jejich významu. Detailnější informace lze najít v jednotlivých sekcích teoretického úvodu.

AT nebo AntennaTracking technologie automatického otáčení antén za modelem s využitím telemetrických dat přenášených z modelu na zemi
AV TX nebo AV RX audio/video vysílač a přijímač. Kromě přenosu obrazového signálu mají vysílače/přijímače takřka vždy integrovánu i podporu pro přenos jednoho nebo dvou zvukových kanálů
BNC typ konektoru často užitého k propojení vysokofrekvenčních signálů
Datalogger záznamník hodnot letových údajů do elektronické paměti v čase pro možnost pozdější analýzy letu nebo pro jeho opakované přehrání. Může být umístěn jak přímo na palube modelu, tak i na zemi (funkci DataLoggeru může plnit např. notebook).
Dashboard zobrazení letových údajů v přenášeném obraze prostřednictvím snímání displeje s těmito údaji částí zorného pole kamery
Diversity Receiver přijímač se dvěma nebo více anténními vstupy schopný analyzovat kvalitu příchozího signálu a přepínající na výstup vždy nejlepší z příchozích signálů
FPV First Person View – technologie ovládání dálkově řízeného modelu prostřednictvím přenosu obrazu snímaného na jeho palubě
GPS v FPV touto zkratkou rozumíme jednotku zpracovávající satelitní signál a poskytující informaci o zeměpisné poloze, výšce, rychlosti  a směru pohybu
Gyro elektronická jednotka převádějící lineární nebo úhlové zrychlení na elektrický signál vhodný k dalšímu zpracování. Gyroskopické jednotky jsou schopné fixovat polohu jedné nebo více os v prostoru a tak zajistit stabilizaci obrazu nebo modelu v průběhu letu.
Heading  nebo Head angle azimut směru podélné osy letadla v prostoru, směr přídě. Je odlišný od směru letu poskytovaného GPS, neboť ten je zkreslen směrem a rychlostí větru 
HT nebo HeadTracker gyroskopická jednotka vyhodnocující pohyb hlavy FPV-pilota a převádějící tento pohyb do elektrických signálů, které slouží k zajištění synchronního pohybu kamery v modelu
IR-stabilizace stabilizace modelu založená na rozdílnosti vyzařování oblohy a zemského povrchu v infračervené části spektra. Horizont je rozhraním těchto oblastí. Určení horizontálního směru ve dvou na sebe kolmých osách je následně užito ke stabilizaci modelu bez potřeby gyroskopických čidel.
LNA Low Noise Amplifier – typ zesilovače vyskytujícího se v moderních typech přijímačů, vyznačující se vysokou citlivostí a výborným odstupem signálu od šumu. Taková FPV souprava dosahuje většího dosahu.
LOS Line of Sight – přímka přímé viditelnosti mezi pilotem a modelem, nepřerušovaná žádnými ani částečně průhlednými překážkami (např. stromy, mraky). Rozumíme jí také maximální vzdálenost, po kterou je pilot schopen rozlišit model očima bez užití optických pomůcek a řídit jej přímým viděním. Tato vzdálenost závisí stavu atmosféry, velikosti modelu a jeho barevném provedení, resp. pozičním osvětlení. Za tuto hranici bereme vzdálenost nejvýše 700 metrů.
LRS Long Range System – systém poskytující FPV spojení na vzdálenost za hranicí přímé viditelnosti modelu bez optických pomůcek. Rozumíme jí většinou vzdálenost 700 metrů a více.
Modem  Modulator Demodulator – kóduje telemetrická data do zvukového kanálu A/V vysílače pro jejich přenos k přijímači
Omni anténa  typ všesměrové antény ve tvaru krátké tyčky zpravidla pokryté gumovým krytem a opatřené přípojným, často otočně uloženým SMA konektorem. Základní provedení antény pro krátká FPV spojení. 
OSD  On Screen Display – jednotka umožňující vkládání textových dat nebo grafiky přímo do obrazu 
Patch anténa  panelová anténa – typ směrové antény plochého čtvercového nebo obdélníkového provedení. Její užití zlepšuje příjem signálu a zvyšuje dosah FPV soustavy. 
RC, resp. R/C  Remote Control  - dálkové bezdrátové řízení jiného zařízení 
RC-unit  RC-souprava – radiová jednotka ovládající vašima rukama vzdálené zařízení 
RF modul  Radio Frequency modul – většinou zásuvný modul RC-soupravy, který nízkofrekvenční signál se zakódovanou řídící informací převádí na vysokofrekvenční signál vhodný pro bezdrátový přenos k modelu. 
RX nebo VRX  video receiver – zařízení přijímající bezdrátově přenášený signál od vysílače a převádějící jej zpět do podoby videosignálu
Servo  elektromechanický pohon, který elektrickou informaci representuje nastavením páky do určité polohy 
Servo puls  digitální elektrický puls, jehož délka representuje nastavení serva do určité polohy. Impuls délky 1500 mikrosekund odpovídá střední poloze páky serva (0°). 
SMA  typ konektoru často užitého k propojení vysokofrekvenčních signálů 
SRS  Short Range System – systém poskytující FPV spojení na vzdálenost nejvýše přímé viditelnosti modelu očima bez použití optických pomůcek, vyjma dioptrických brýlí a kontaktních čoček. Touto hranicí se stanovuje vzdálenost nejvýše 700metrů. 
TX nebo VTX  video transmitter – zařízení převádějící obrazový signál do podoby vhodné k bezdrátovému přenosu přenosu k přijímači 
UAV  Unmanned Aerial Vehicle – plně automaticky řízený létající stroj, pohybující se po přeprogramované trase bez vnějšího řízení 
UHF  Ultra High Frequencies – frekvenční pásmo 300-3000MHz. Radioamatéři pod tímto pásmem často chápou jen rozsah 430-470MHz.
Waypoint  bod na trase, určující jistou zeměpisnou polohu včetně stanovení nadmořské výšky. Uspořádaná množina waypointů definuje trasu UAV. 
Whip anténa    viz. Omni anténa 
YAGI anténa  typ směrové antény ve tvaru tyče s řadou příček. Její užití zlepšuje příjem signálu a zvyšuje dosah FPV soustavy. 

zpět >

Mjg3Mz