Safety / Bezpečnost
Bezpečnost a pravidla provozu FPV

English

Jako každá lidská činnost i FPV-letectví vyžaduje svá pravidla. FPV-model není hračka a jeho provoz vyžaduje soudnost a odpovědnost provozovatele. Najde se samozřejmě mnoho frikulínů (ti, kteří jsou za všech okolností FREE, COOL a IN a žádná pravidla pro ně neplatí), ale já se chci problematikou FPV zabývat tak, aby toho hobby nalezlo přiměřený prostor v rámci platné legislativy a pouhé vyslovení zkratky FPV nevyvolávalo u řady modelářů reakce zděšení, zavrhnutí, ohrožení a strachu z restrikcí, které mohou padnout na celou leteckou modelařinu.
FPV prostě existuje. Džin byl vypuštěn z lahve a žádná zátka jej zpět nenatlačí. Postavení mimo zákon, restrikce ani zákazy neznemožní obstarání komponent ze zahraničí.

Od května 2006 platí zákon č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Tato novela v § 2 odst. 2. jednoznačně definuje, že za letadlo pro účely tohoto zákona se považuje stroj, jehož maximální vzletová hmotnost přesahuje 20 kg. Ustanovení pro provoz létajících zařízení o nižší vzletové hmotnosti upravuje Bezpečnostní opatření ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 2/2008. Protože FPV-model je bezpilotním létajícím prostředkem v dohledu nebo i mimo dohled pilota, je toto bezpečnostní opatření pro každého FPV-letce závazné. Doporučuji prostudování zmíněného dokumentu v originále na stránkách Českomoravské modelářské asociace.

Dále uvedený kodex není schválenou ani právně závaznou normou. Je návrhem možného ustanovení pro provoz FPV- modelů a ohledem na pravidla obecně uznávaná v širším fóru FPV-letců ve světě s přihlédnutím k legislativě platné v členských státech Evropské unie a v České republice. Až živelní FPV-letci provedou "průšvih", řádně mediálně propraný v Blesku a na Nově a odpovědný úředník zvedne obočí a otočí svou pozornost tímto směrem, sáhne k restrikci. Sice nefunkční, ale tišící vzbouřené veřejné mínění. V takové situaci bude vhodné podsunout připravený, umírněný a akceptovatelný návrh. Ve všech bodech respektuje platnou legislativu včetně zmíněného bezpečnostního opatření ministerstva dopravy - odboru civilního letectví č.2/2008.

Návrh kodexu chování provozovatele FPV-modelu

 • Před přechodem k FPV-létání musí být zájemce dostatečně zručným v létání s dálkově řízenými modely s užitím přímého vizuálního kontaktu. Musí být schopen svůj model bezpečně ovládat ve všech letových situacích včetně nácviku nouzových situací.
 • Pro FPV užívá komponenty dostatečné kvality schválené pro radiový provoz, což platí především pro audio/video vysílače a přijímače a RC komponenty sloužící k řízení modelu.
 • Užívá frekvence pásem povolených pro veřejný provoz leteckých modelů a respektuje povolené výkonové limity.
 • Dbá na minimalizaci možného rušení dalších účastníků radiového provozu.
 • FPV-model před každým letem podléhá předletové kontrole polohy těžiště, funkce motoru, pevnosti uchycení vrtule, táhel řídících ploch, směru pohybu řídících ploch a pevnosti uchycení FPV-komponent.
 • FPV-model je proveden tak, aby byl ve dne identifikovatelný nejméně na 700 metrů. Doporučuje se užití odrazek a reflexních barev.
 • Doporučuje se vybavení FPV-modelu jednotkou pozičních a zábleskových světel, která zajistí viditelnost zařízení za šera nejméně na 700 metrů. Pokud legislativa povolí lety za hranici LOS (Line-Of-Sight – hranice přímé viditelnosti) mělo by být vybavení světly povinné.
 • Model je proveden s ohledem na minimalizaci majetkových škod a zranění osob způsobených jeho pádem. Neobsahuje žádné, zejména ve směru letu vyčnívající ostré předměty a hrany. Všechny části instalace musí být uchyceny tak, aby náraz nevedl k samovolnému uvolnění instalovaných komponent.
 • Model užívá fail-safe nastavení, které zaručí vypojení pohonné jednotky modelu v případě ztráty signálu nebo poruchy řízení a nastavení kormidel do poloh zaručujících dosažení plynulého klouzavého letu. FPV modely vybavené systémy automatického návratu musí zajistit návrat do místa startu a poté kroužení nad místem startu v bezpečné výšce.
 • Před zahájením letu ověří přítomnost zakázaných a omezených letových prostorů a ochranných pásem v místě zamýšleného letu. Pokud jejich přítomnost FPV-let nevylučuje, provede dostatečné seznámení se s terénem (pozemní prohlídkou nebo přinejmenším prozkoumáním oblasti na GoogleEarth). Zejména je třeba věnovat pozornost vedení vysokého napětí, výškovým budovám a komínům, vodním plochám a přítomnosti objektů, které FPV-provoz vylučují.
 • Vždy si je vědom skutečné polohy modelu na obloze nebo pověří pomocníka, který model vizuálně sleduje. Musí být kdykoli připraven na situaci výpadku obrazového signálu a nutnost přistání s přímým vizuálním kontaktem.
 • Vyhýbá se létání do blízkosti okraje pásma přímé viditelnosti, zejména hran budov a terénních překážek.
 • Vždy má po ruce, nejlépe na krku, malý pomocný dalekohled (hledáček), který v nouzové situaci pomůže zjistit skutečnou polohu modelu.
 • FPV-lety se provozují za přiměřených meteorologických podmínek, tedy nikoliv při blízkosti bouřky, za silného větru, mlhy, deště, mrholení nebo při horizontální viditelnosti menší než 1500metrů. Pokud hrozí zhoršení letových podmínek, neprodleně zahájí návrat a přistane.
 • FPV-lety za hlubokého šera a tmy nejsou povoleny.
 • Provoz bezpilotního prostředku vybaveného FPV technologií mimo dohled pilota za hranici LOS není povolen. Pokud je legislativa umožní, měly by být akceptovatelné jen řídce obydlených zónách do vzdálenosti nejvýše 3km. Modely létající za hranici LOS by měly mít předepsáno vybavení systémem bezpečného návratu a telemetrií.
 • Pamatuje na dostatečnou zásobu energie pro návrat. Návrat modelu z nejvzdálenějšího místa zahajuje nejpozději po spotřebování 40% kapacity akumulátoru, v případě nízkých teplot pod 10°C přiměřeně dříve.
 • Při výskytu častých anomálií v přenášeném obraze, při počínajících projevech zrnění, výpadcích řádků obrazu nebo telemetrie, které svědčí o blížící se hranici dosahu FPV systému okamžitě obrací svůj model k návratu.
 • FPV-lety mohou být provozovány jen tak, aby nedošlo k ohrožení ostatního letového provozu.
 • FPV-letec si je vědom okolního leteckého provozu nebo pověří pomocníka, který okolní prostor sleduje. Pokud zjistí přítomnost jiného létajícího stroje s posádkou na palubě letícího ve směru, v němž se může přiblížit blíž než 1000 metrů modelu, uskuteční všechna opatření k tomu, aby neprodleně opustil předpokládanou trajektorii letu tohoto stroje směrem od této trajektorie tak, aby bylo zřejmé, že si je vědom dalšího stroje a opouští jeho dráhu letu. Přejde na nízkou letovou hladinu (max. 100m?) a zdrží se chování (akrobacie, náhlé obraty a změny směru), které by mohlo pilotovi blížícího se stroje napovídat cokoli o neovladatelnosti modelu.
 • FPV-lety se provozují maximálně do výšky 300 metrů (návrh a téma k diskusi), pokud jiné podmínky nestanoví výšku nižší.
 • FPV-lety nesmí provádět:

a) v řízených letových prostorech blíže než 5500 metrů od vztažného bodu letiště,
b) v zakázaných letových prostorech,
c) v omezených letových prostorech, pokud jsou aktivní nebo FPV-letci není stav omezeného letového prostoru znám,
d) za hranicí přímé viditelnosti modelu, pokud legislativa nestanoví jinak,
e) v ochranných pásmech podél nadzemních dopravních staveb a nadzemních inženýrských sítí, zejména vedení vysokého napětí,
f) podél tras nadzemních telekomunikačních sítí,
g) v blízkosti elektráren, měníren vysokého napětí a jiných energetických staveb,
h) v blízkosti zásobníků hořlavých a nebezpečných hmot, průmyslových závodů a staveb strategického významu,
i) v okolí vodních zdrojů
k) podél hranic zvláště chráněných území, v chráněných územích a v přírodních rezervacích bez souhlasu jejich správce
l) v okolí chráněných přírodních památek
m) v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón
n) v hustě osídlených zónách, pokud by s přihlédnutím k velikosti modelu mohlo selhání řízení vést k ohrožení zdraví nebo majetku osob

Poznámka: před zahájením FPV-letu si ověřte na http://www.airquest.cz/Map.aspx, jak je to s definicí zakázaných, omezených a ochranných pásem v místě, kde zamýšlíte létat. Jak lépe této mapě leteckých prostorů rozumět se dočtete na webu Libora Kolmana.
V každém případě se striktně vyhýbejte CTR (řízeným okrskům letišť), TMA (koncovým řízeným prostorům letišť) a LKP (zakázaným letovým prostorům) - to jsou ta tmavší červená kolečka. Pak je tam řada vyškrtaných červených nudlí - omezených letových prostorů LKR. Do nich se nesmí, pokud jsou aktivované; aktivace se vyhlašuje v NOTAM. U všech prostorů jsou uvedena výšková omezení. Pokud třetí řádek uvádí GND, platí omezení až na zem. Zvláště ta červená kolečka, tmavé plochy a CTR okolo letišť berte velmi vážně. Vrtulník u vás může být rychleji než to dokážete sbalit a ve správním řízení Vás pokuty za ohrožení civilního letového prostoru a za obecné ohrožení ve výši statisíců neminou.

 • FPV-model, jehož maximální vzletová hmotnost je rovna nebo přesahuje 7 kg, se nesmí:
  a) v průběhu vzletu a přistání přiblížit k jakékoliv osobě jiné než jeho pilot na horizontální vzdálenost menší než 50 m,
  b) za letu přiblížit k jakékoliv osobě, prostředku nebo stavbě, které nejsou součástí předmětného provozu, na horizontální vzdálenost menší než 100 m,
  c) za letu přiblížit k jakémukoliv hustě osídlenému prostoru na horizontální vzdálenost menší než 150 m.
 • Provozovatel FPV-modelu musí být pojištěn proti škodám způsobeným na zdraví a majetku osob. Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního prostředku (limit plnění):

a) činí v případě bezpilotních prostředků, jejichž maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 7 kg
     I) 1 000 000 Kč u bezpilotního prostředku účastnícího se leteckého veřejného vystoupení;
     II) 3 000 000 Kč u bezpilotního prostředku použitého k provozování leteckých prací;

 b) činí v případě bezpilotních prostředků, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo přesahuje 7 kg, ale zároveň nepřesahuje 20 kg
     I) 3 000 000 Kč u bezpilotního prostředku účastnícího se leteckého veřejného vystoupení;
     II) 5 000 000 Kč u bezpilotního prostředku použitého k provozování leteckých prací nebo k letům pro experimentální a výzkumné účely;

Poznámka: Pojištění zprostředkovává Českomoravská modelářská asociace ve spolupráci s pojišťovnou Allianz. Je to vlastně „povinné ručení“ pro váš FPV-model, řeší škody způsobené jeho provozem na cizích osobách a majetku.

 • FPV- model neslouží ke „šmírování“, špionáži nebo monitorování majetku a pozemků jiných osob. Detailní fotografie a videozáznamy cizího majetku a osob můžete zveřejnit nebo třetím osobám postoupit jen s výslovným souhlasem těchto osob a vlastníků majetku. Při zveřejňování fotografií obydlených zón je třeba vždy zhodnotit, zda záběr neobsahuje detailní zobrazení čehokoli, co by mohlo vést

a) k omezení soukromí nebo identifikaci osob na soukromých pozemcích a v uzavřených prostorách,
b) k zveřejňování detailů o rozsahu a stavu soukromého majetku,
c) k zveřejňování dalších detailních faktů, kdy letecký pohled představuje zjevnou výhodu a tyto skutečnosti by nebylo možno získat přiměřeným způsobem ze země,
d) k vyzrazení faktů, které jsou předmětem utajení nebo mohou vést k ohrožení bezpečnosti.

zpět >

MTJlNWQ